ALGEMENE VOORWAARDEN 2021

𖥸

Artikel 1. Definities en toepassing

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder, en zijn van toepassing op: 

1.1 Fotografe: Ophélia Creebsburg namens CheriseJeane, tevens opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden. 

1.2 Klant: opdrachtgever, de (rechts)persoon of personen waarmee de fotografe een overeenkomst heeft gesloten en die tevens deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten wordt tussen de fotografe (opdrachtnemer) en de klant (opdrachtgever). 

1.4 Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd wordt. 

1.5 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 

1.6 Schriftelijk: elektronische communicatie per e-mail. 

Artikel 2. Uitvoering van de opdracht – fotografie

2.1 Foto’s worden gemaakt naar kennis, kunde en inzicht van de fotografe. 

2.2 De foto’s worden bewerkt conform de stijl van de fotografe waarbij gebruik wordt gemaakt van de (online) programma’s die zij bezit. Retoucheren wordt gedaan naar inzicht van de fotografe. Aan het bewerken van de foto’s vinden geen rechten voor de klant plaats. Het bewerken van de foto’s voor de preselectie duurt maximaal 3 weken vanaf de datum waarop de fotoshoot heeft plaatsgevonden. 

2.3 De fotografe maakt zelf een preselectie van de gemaakte foto’s. De klant en/of een derde partij kan niet hierover meebeslissen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 3. Levering foto’s (met uitzondering van bruidsfotografie)

3.1 De fotografe stuurt de preselectie door via een online fotoalbum. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van Pixieset (www.pixieset.com). De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken van Pixieset. 

3.2 De klant krijgt de mogelijkheid om de favorieten te selecteren in de preselectie. Hierbij mag de klant in ieder geval het van tevoren afgesproken minimum aantal foto’s selecteren. Dit kan worden gedaan door de favoriete foto’s te kenmerken via het tijdelijke, online fotoalbum van Pixieset. Via deze website heeft de klant toegang tot het tijdelijke, online fotoalbum welke alleen zichtbaar is middels een gepersonaliseerd wachtwoord die door de fotografe wordt gemaakt.

Alle foto’s in de preselectie zijn voorzien van een groot watermerk. Bij de uiteindelijke selectie die de klant ontvangt is het watermerk verwijderd.

3.3 Nadat de fotografe de selectie met daarin de favoriete foto’s van de klant heeft ontvangen, voert de fotografe nog een laatste bewerking uit en stuurt de betreffende foto’s daarna digitaal door naar de klant. De laatste bewerking op de foto’s duurt maximaal 1 week. 

De foto’s worden zonder watermerk via het online fotoalbum van Pixieset geleverd, waarna de klant maximaal 7 kalenderdagen de tijd heeft om de foto’s te downloaden. 

3.4 De klant heeft in geen enkel geval recht op de RAW-bestanden, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4. Levering foto’s bruidsfotografie

4.1 Een dag na de bruiloft stuurt de fotografe 1 bewerkte foto naar klant ter preview. De klant kan van tevoren niet kiezen welke foto dat is. 

4.2 De fotografe maakt een selectie van de foto’s en bewerkt deze conform de stijl van de fotografe. Dit wordt gedaan naar kunde, kennis en inzicht van de fotografe en hier heeft de klant geen samenspraak in. Alle bewerkte foto’s worden binnen maximaal 2 maanden digitaal aangeleverd bij de klant via het online fotoalbum van Pixieset. Dit fotoalbum blijft 2 weken online en geeft hiermee de klant de mogelijkheid om de foto’s te downloaden. Tevens kan de klant via dit fotoalbum de favoriete foto’s selecteren voor in het fysieke fotoalbum. Zie meer informatie hierover in artikel 4. 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht – fysiek fotoalbum

5.1 Het fysieke fotoalbum wordt online gemaakt en samengesteld door de fotografe. Het heeft een standaardafmeting van 20×30 centimeter. 

De klant kan zelf maximaal 50 foto’s kiezen voor in dit fysieke fotoalbum. Voordat het album wordt geproduceerd en afgedrukt krijgt de klant de gelegenheid om de indeling online in te zien en eenmalig te wijzigen. 

5.2 Nadat het fotoalbum is geproduceerd wordt het eerst geleverd bij de fotografe. Na controle door de fotografe wordt het verstuurd naar de klant. 

Artikel 6. Betaling

6.1 Om een boeking van een fotoshoot definitief te maken, dient een aanbetaling van 25% van de prijs te worden voldaan door de klant. Op de aanbetaling vindt in geen enkel geval restitutie plaats. 

6.2 Het resterende bedrag van de fotoshoot dient uiterlijk op de dag waarop de fotoshoot plaatsvindt te worden voldaan. Dit kan contant of middels een bankoverschrijving worden voldaan. Bij bruidsfotografie dient het resterende bedrag uiterlijk op de dag voor de bruiloft te worden voldaan. 

6.3 Op de betaling van het resterende bedrag vindt geen restitutie plaats.

Artikel 7. Reiskostenvergoeding

7.1 Voor alle fotoshoots geldt een reiskostenvergoeding. Deze bedraagt €0,19 per kilometer vanaf de startlocatie in Ede tot aan de locatie waar de fotoshoot plaatsvindt (heen- en terugreis). Voor bruidsfotografie in Nederland geldt geen reiskostenvergoeding, dit is bij het pakket inbegrepen.

Artikel 8. Annulering

8.1 Bij annulering door de klant geldt dat de fotoshoot niet kosteloos geannuleerd kan worden. De fotoshoot kan in overleg eenmalig verplaatst worden naar een andere datum. Dit geldt ook voor bruidsfotografie.

8.2 De fotografe annuleert de fotoshoot alleen wanneer er sprake is van een noodgeval. In overleg met de klant wordt de fotoshoot verplaatst naar een andere datum indien dit mogelijk is. Indien nodig, en in overleg met de klant, zet de fotografe zich in om tijdig dan wel direct een vervangende fotograaf aan te bieden. Het is aan de klant om te bepalen om de aangeboden fotograaf wel of niet aan te nemen. Zodra de klant de andere fotograaf aanneemt, vervallen alle verantwoordelijkheden voor CheriseJeane.

Artikel 9. Niet op tijd aanwezig zijn

9.1 Indien de klant te laat komt, dient dit van tevoren telefonisch kenbaar te worden gemaakt aan de fotografe. Wanneer de fotografe langer dan een 15 minuten moet wachten kunnen er extra kosten door de fotografe in rekening gebracht worden. 

9.2 Indien de fotografe te laat komt, dient de fotografe dit direct telefonisch kenbaar te maken aan de klant. Indien de klant hierdoor langer dan 15 minuten moet wachten kan de fotografe ter compensatie één of meerdere extra foto’s aanbieden, of korting geven op de vooraf afgesproken prijs. Welke compensatie er wordt gegeven door de fotografe is afhankelijk van hoeveel tijd de fotografe te laat is, en wat daar de redenen voor zijn (is er sprake van overmacht of niet). 

Artikel 10. Auteursrecht

10.1 Alle foto’s die door de fotografe zijn gemaakt vallen onder het auteursrecht van de fotografe. 

10.2 De foto’s die gemaakt zijn door de fotografe mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de fotografe gebruikt worden voor commerciële/promotionele doeleinden. Wanneer de foto’s met schriftelijke toestemming van de fotografe gebruikt worden voor commerciële/promotionele doeleinden dient in ieder geval ten alle tijden tenminste de naam van de fotografe, CheriseJeane, vermeldt te worden. 

10.3 De foto’s die gemaakt zijn door de fotografe mogen nooit door iemand anders (extra) bewerkt worden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Onder het (extra) bewerken wordt elke vorm van bewerking verstaan (kleurveranderingen, filters, bijsnijden van de foto, lichtveranderingen, retoucheren, et cetera). 

Artikel 11. Klachten

11.1 Wanneer er sprake is van een klacht over de diensten van de fotografe dient dit altijd schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

11.2 Wanneer de klant ontevreden is over het verloop van de fotoshoot dient dit binnen 48 uur nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. De fotografe zet zich in om naar alle redelijkheid samen met de klant tot een passende oplossing te komen. 

11.3 Wanneer de klant een klacht heeft over de geleverde foto’s dient dit binnen 48 uur na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de fotografe. Er wordt dan gekeken naar een passende oplossing, indien dit mogelijk, redelijk en conform deze algemene voorwaarden is. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

12.1 De fotografe bewaart de originele en bewerkte bestanden maximaal 1 jaar. Dat wil zeggen dat de foto’s ook eerder verwijderd kunnen worden uit de database van de fotografe. Na maximaal 1 jaar worden de foto’s sowieso verwijderd, tenzij de bestanden, of een aantal daarvan, gebruikt worden voor promotiedoeleinden van de fotografe (alleen na schriftelijk akkoord van de klant, zie hiervoor de privacyverklaring). 

12.2 De fotografe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van reeds geleverde foto’s, usb-sticks en fotoalbums. Zodra de foto’s in welke vorm dan ook geleverd zijn, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de foto’s goed te bewaren. De klant wordt geadviseerd om zelf altijd nog een backup te maken van de foto’s. 

12.3 Fotoalbums en usb-sticks worden altijd aangetekend verstuurd via PostNL. Indien de zending kwijtraakt tijdens de verzending zal de fotografe een onderzoek laten opstarten bij het postbedrijf PostNL.

Artikel 13. Wijziging algemene voorwaarden

13.1 De fotografe behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. De klant wordt tijdig hiervan op de hoogte gesteld indien de wijziging voor een boeking plaatsvindt.